Teixeira survey: What do you think? The Boston Globe