Photos

Obama's trip to Boston

Obama's trip to Boston

Stephanie Cutter

Obama’s message team